Edukacja

Organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci w każdym wieku

Centrum Turystyczno-Rehabilitacyje w Krzyżewie organizuje zajęcia edukacyjne, które mają na celu wspomaganie kształcenia formalnego i nieformalnego. Wiąże się to z czynnym zdobywaniem cennej wiedzy i nabywaniem praktycznych umiejętności oraz kształtowaniem postaw proekologicznych, przeprowadzanych za pomocą bezpośredniego poznawania i badania środowiska przyrodniczego oraz powstających licznych zagrożeń generowanych ze strony człowieka. Zajęcia edukacyjne są realizowane przez:

  • Wyjazdy do ośrodków edukacyjnych (Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka”, Narwiański Park Narodowy) w których uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez poznawanie, doświadczanie, zabawę.
  • Wycieczki rowerowe naukowe i krajoznawcze ( kładka edukacyjna w Waniewie), spacery (leśny szlak edukacyjny).
  • Zajęcia seminaryjne w formie pogadanek, wykładów i tematycznych dyskusji prowadzone przez specjalistów.
  • Prezentacje zdjęć i filmów.
  • Gry i zabawy dydaktyczne.
  • Warsztaty ekologiczne.
  • Plenery plastyczne i fotograficzne.

Oferta edukacyjna

Ptaki

Ptaki są wyjątkowym bogactwem Narwiańskiego Parku Narodowego, stwierdzono występowanie 203 gatunków, z czego 28 jest wpisanych na listę gatunków zagrożonych wyginięciem w skali światowej lub europejskiej. O wyjątkowym znaczeniu ptaków świadczy symbol Narwiańskiego Parku Narodowego, który zawiera sylwetkę błotniaka stawowego.

Ostoja ptaków PTOP „Bagno Tykocin” zajmuje powierzchnie 163,9463 ha, położona jest w zalewowej dolinie Narwi między Narwiańskim a Biebrzańskim Parkiem Narodowym, na terenie województwa podlaskiego, gmina Tykocin i Krypno. W części północnej, centralnej i wschodniej Bagna Tykocin występują użytkowane łąki, fragment południowo-zachodni pomimo przeprowadzonych działań melioracyjnych utrzymuje się w stanie ciągłego zabagnienia. Dominującym gatunkiem występującym na tym obszarze jest szuwar trzcinowy oraz w mniejszym stopniu mannowy i wielkoturzycowy. Od kilku lat obserwowany jest postępujący proces
zarastania starorzeczy, sukcesja trzciny i krzaków, co powoduje zanikanie cennych biotopów ptaków zasiedlających łąki (siewkowate, niektóre gatunki kaczek). Bagno Tykocin jest istotnym miejscem na trasie migracji zwierząt między Bagnami Biebrzańskimi, Bagienną Doliną Narwi jak również Puszczą Knyszyńską. W celu przywrócenia straconych cennych walorów przyrodniczych Bagna Tykocina, prowadzona jest renaturalizacja poprzez PTOP. Dodatkowo bagno jest ostoją lęgową ptaków podmokłych łąk i pastwisk, oraz szuwarów trzcinowych i turzycowych jak również starorzeczy.

Ostoja ptaków PTOP „Bagienna Dolina Narwi” zajmuje powierzchnię 432,0864 ha, położona jest w dolinie Narwi na odcinku od wsi Pańki do m. Choroszcz, na terenie województwa podlaskiego w gminie Choroszcz
Status obszaru: Narwiański Park Narodowy i jego otulina. Przeprowadzone prace melioracyjne oraz regulacji koryta rzeki spowodowały spadek wód gruntowych około 1 m, w sąsiedztwie nowo powstałego koryta Narwi nawet do 1,6 m. Kolejnym skutkiem dokonanych działań jest krótszy czas trwania zalewów oraz znaczne obniżenie się powierzchni torfowisk średnio o 35 cm, a maksymalnie o 65 cm. Duża część obszaru została zubożona o szuwary wodne i turzycowe, które wcześniej były dominujące na tym obszarze. Dzisiejszy krajobraz Bagiennej Doliny Narwi jest urozmaicony mozaiką różnych środowisk: pozostałe fragmenty zabagnień, podsuszone trzcinowiska, turzycowiska, łąki ziołoroślowe, łąki uprawne oraz pastwiska.
Bagienna Dolina Narwi jest ostoją dla ok. 90 gatunków ptaków, jest to stosunkowa duża liczba , biorąc pod uwagę powierzchnię tego terenu. Obecnie prowadzony jest proces renaturalizacji sieci rzecznej oraz podejmowane są działania mające na celu zatrzymanie procesu degradacji torfowisk.

Prawosławie

Kościół Prawosławny na Podlasiu posiada długotrwałą kulturę i od wieków podkreśla charakter tego regionu Polski. Niewątpliwie jest cenną spuścizną I Rzeczypospolitej, ojczyzny która jest miejscem występowania wielu wyznań i narodów. Miejsca związane z prawosławną kulturą których nie można ominąć odwiedzając podlasie to przede wszystkim Święta Góra Grabarka, która jest najpopularniejszym i najważniejszym miejscem dla wyznawców Prawosławia. Góra Grabarka swoją popularność zawdzięcza cudom objawionym w 1710 roku, które polegały na uzdrowieniach ciężko chorych, uciekających przed zarazą . Góra gromadzi wokół siebie krzyże, które są przynoszone przez wierzących podczas uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego/ Święta Spasa Izbawnika (Zbawiciela).
W samym Białymstoku znajduje się 14 cerkwi prawosławnych , po ziemi podlaskiej rozsianych jest około 150 prawosławnych świątyń.

Kultura Żydowska

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku jest to odpowiednio oznakowany pieszy szlak turystyczny, którego utworzenie i cała organizacja wynika z inicjatywy grupy doktorantów oraz studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie bardzo mało śladów przetrwało po żydowskiej kulturze w samym Białymstoku, przetrwały trzy budynki synagog, kilka kamienic, kilka detali architektonicznych, pomniki jak również tablice pamiątkowe oraz cmentarz. W celu ocalenia historii podejmowane są działania mające na celu przypomnienie mieszkańcom oraz turystom historii żydowskiej społeczności , dawniej prężnej i licznej w tym mieście .

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku obejmuje 36 miejsc związanych bezpośrednio z przedwojenną historią białostockich Żydów, z czego 28 miejsc, które przetrwały do dzisiaj i zostały specjalnie oznaczone, z kolei pozostałe 8 po których został tylko ślad w historii opisano w wydawnictwach przygotowanych w ramach projektu. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku obejmuje: Pałacyk Cytronów – Muzeum Historyczne, Fabryka Tytoniu Fajwela Janowskiego ,Synagoga Szmuela, Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy Chwolesowej ,Teatr Palace , Szpital Żydowski,Pałacyk Tryllingów Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Biblioteka im. Szaloma Alejchema, Sanatorium Towarzystwa Ochrony Zdrowia (ul. Fabryczna 27), Gimnazjum Hebrajskie, Kamienica czynszowa , Kinoteatr Apollo, Kamienica czynszowa, Gimnazjum Józefa Zeligmana, Józefa Lebenhafta i Jakuba Derczyńskiego ,Teatr miniatur „Gilarino”,
Kamienice Izaaka Zabłudowskiego,Towarzystwo dobroczynne Linas Chajlim ,Dom rodzinny Ludwika Zamenhofa, Pomnik Ludwika Zamenhofa, Tablica Icchaka Malmeda, Gimnazjum Dawida Druskina, Pomnik Bohaterów Powstania w Getcie, Synagoga Cytronów, Ulica Waryńskiego, Kino Modern , Kamienica czynszowa (28. Pałacyk Nowika, Szkoły Żydowskie – Tarbut i Rzemieślnicza, Chanajki i Piaski, Cmentarz Rabinacki, Synagoga Piaskower, Pomnik Wielkiej Synagogi, Ratusz, Cmentarz Żydowski.

Tatarzy podlascy

Szlak Tatarski na Podlasiu tworzą miejscowości które bezpośrednio są związane historycznie, architektonicznie jak również współcześnie z kulturą tatarską oraz religią muzułmańską.
Swoim zasięgiem obejmuje głównie ziemie powiatu sokólskiego. Szlak swoim rozmiarem obejmuje niepowtarzalny krajobraz Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pagórków Nadświsłockich. Najważniejszymi miejscami na trasie szlaku Kruszyniany i Bohoniki, które trzeba koniecznie zwiedzić i poznać ich historię. Podczas wyprawy można oprócz podziwiania licznych zabytków i śladów historii, zachwycić się pięknem nieskazitelnej i wyjątkowej w tym regionie przyrody. Szlak Tatarski dzieli się na:

Szlak Tatarski Mały – długość szlaku wynosi ok. 19 km., trasa przebiega przez: Kruszyniany, Józefowo, Królowe Stojło i Waliły Stacja,
Szlak Tatarski Duży –długość szlaku wynosi ok. 54 km. , trasa przebiega przez: Sokółkę, Bohoniki, Malawicze Górne, Krynki, Kruszyniany, Supraśl oraz Białystok.

Tatarzy zwani również jako podlascy muzułmanie należą do wyjątkowej mniejszości etnicznej, którą można spotkać w Białymstoku . Wędrując po szlaku obowiązkowo trzeba zwiedzić dwa zabytkowe meczety i mizary (cmentarze), spróbować wyjątkowych i typowych dla tej kultury potraw a przede wszystkim znakomitych tatarskich pierogów ( kibiny, cebulniki, jeczpoczmaki, samsa, kartoflaniki , czebureki, manty) kołdunów, pierekaczewnika, pyz tatarskich oraz zapoznać się z tradycjami i oraz stylem codziennego życia tatarów, którzy wplatają się w wyjątkowość wielokulturowości Podlasia. Na Podlasiu istnieje wiele restauracji, które specjalizują się w kuchni tatarskiej.

Zapraszamy do pokoi naszego Pensjonatu

Ciepła, gustowna kolorystyka pokoi, detali oraz otoczenia pozytywnie wpływa na samopoczucie i relaks.